Adatvédelmi Tájékoztató Nyereményjáték

Paloznaki Peter Pince Kft. általános Facebook és Instagram nyereményjáték

Jelen adatvédelmi tájékoztató a Paloznaki Peter Pince Kft. mint adatkezelő (székhely: 8229 Paloznak, Zrínyi u. 0875 hrsz. adószám: 13113724-2-19; a továbbiakban a „Adatkezelő”) által Facebook és Instagram oldalon létrehozott nyereményjátékokra vonatkozik.

Az adatkezelés során az Európai Unió adatvédelmi tárgyú szabályozása (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete: GDPR), és a magyar jogszabályok, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezései az irányadóak.

Az adatkezelés során tudomásunkra jutó adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokat nem adjuk át harmadik fél részére, és minden törvényes eszközzel törekszünk védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Játékban kizárólag a 18. életévét betöltött személy vehet részt.

Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos adatkezelés:

Adatkezelés célja: nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok köre: jelentkező regisztrált profilja

A nyereményjátékra jelentkezés a regisztrált profillal történik, a jelentkezéshez további adat megadására nincs szükség. A nyereményjátékra jelentkezés a nyereményjátékot meghirdető posztra írt hozzászólás formájában történik.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: a nyereményjátékban résztvevő (nem nyertesek) adatainak kezelése a nyereményjáték lezárulásáig történik.

Tájékoztatjuk, hogy a közösségi oldal (Facebook/Instagram) önálló adatkezelőként kezeli a profilja adatait a nyereményjáték lezárultát követően.

Érintettek köre: a nyereményjátékra jelentkező, részvételi feltételeknek megfelelő és regisztrált profillal jelentkező játékosok.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvétellel Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő, valamint igénybevett adatfeldolgozója a regisztrált profilját, mint személyes adatát kezelje.

A nyertes résztvevők személyes adatainak kezelése:

Adatkezelés célja:
  1. a nyertessel történő kapcsolatfelvétel, a nyeremény eljuttatása a nyertes részére.
  2. a nyeremény átadásával kapcsolatos számviteli szabályok betartása, a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) visszakereshető formában történő megőrzése.
Kezelt adatok köre:

– az 1. számú cél tekintetében: teljes név, lakcím, telefonszám, születési dátum

– a 2. számú cél tekintetében: teljes név, születési dátum, lakcíme. A nyertesekkel utólag történik a kapcsolatfelvétel üzenet formájában az adatfelvétel és a nyeremény eljuttatása céljából. Mivel a nyereményjátékra csak 18. életévét betöltött személy jelentkezhet, a jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy betöltötte-e a 18. életévét és szükséges megadnia a nevét.

Adatkezelés jogalapja:

– Az 1. számú cél tekintetében az érintett hozzájárulása.

– A 2. számú cél tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Adatkezelés időtartama:

– az 1. számú cél tekintetében: adatkezelő a telefonszámot a nyeremény átadását követő 30 napon belül törli.

– a 2. számú cél tekintetében az adatmegőrzés időtartama: az adatfelvételtől számított nyolc év a számviteli szabályok előírásai szerint.

Érintettek köre: a nyereményjátékban nyertes játékosok.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvétellel Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a nyereményjátékban nyertesek adatait a fentiek szerint kezelje. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi. Személyes adatait jelen tájékoztatóban leírt adatkezelési céloktól eltérően nem használjuk.

Jogok és érvényesítésük, adattörlési és módosítási kérelmek

A Játékos kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén személyes adatai törlését, illetve kérheti az adatkezelés korlátozását az adatkezelő honlapon feltüntetett elérhetőségein. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel írott olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat – az érintett rendelkezése szerint – egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az érintett kérelmét társaságunknál jelentheti be az alábbi elérhetőségeken

a: Székhely/Levelézési cím: 8229 Paloznak, Zrínyi u. 0875 hrsz.

Telefon: +36306391363

E-mail cím: info@palo.hu

Web: www.palo.hu

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a személyes adataival kapcsolatos adatvédelmi panaszát, kérelmét a Paloznaki Peter Pince Kft.-vel nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603

Telefon: +36 1 391 1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: www.naih.hu

Az érintett a személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.

Kelt: Budapest, 2022.08.01.